Mestanalyses


Mestanalyses door RobaLab

RobaLab is uw specialist in mestanalyses. Het kernpunt van de meststoffenwet is het stelsel van gebruiksnormen. Deze normen geven aan hoeveel fosfaat (P) en stikstof (N) jaarlijks in de vorm van dierlijke en andere meststoffen op het land mogen worden gebracht voor de bemesting van gewassen. Hiertoe dienen de gehaltes fosfaat en stikstof in dierlijke mest bekend te zijn. RobaLab verzorgt deze mestanalyses conform AP05, zoals beschreven in bijlage H van de meststoffenwet.

Naast de hoeveelheid fosfaat en stikstof in mest analyseert RobaLab onder andere op droge stof, organische stof, as, ammoniumstikstof en kalium.

 

Verwerking Vervoersbewijzen Dierlijke Mest

Het administratief verwerken van de mestanalyses vindt plaats via Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) en registratie aan RVO. Daarnaast verzorgt RobaLab ook de administratieve verwerking van VDM’s voor de vervoerders. Voor meer informatie hierover kunt u bellen naar RobaLab: 0493 – 326030.

 

Onafhankelijke monsternemende organisatie

Door de overheid is bepaald dat vaste rundveemest (mestcode 13) en vaste varkensmest (mestcode 43) of een mengsel waarin mestcode 13 en/of mestcode 43 zit, door een onafhankelijke monsternemende organisatie bemonsterd moet worden. Als specialist in mestanalyses is RobaLab erkend voor deze monsternames die worden uitgevoerd conform AP06, zoals beschreven in bijlage Ea van de meststoffenwet. Voor meer informatie over mestanalyses en monsternames kunt u bellen naar RobaLab: 0493 – 326030.

 

Mestverwerking – hygiënisatie

We vertellen u graag meer over mestanalyses. Wanneer u mest wilt exporteren moet deze in de meeste gevallen ‘gehygiëniseerd’ worden. Dit betekent dat eventueel aanwezige Salmonella en E. coli in de mest afgedood moeten worden tot onder de niveaus die zijn weergegeven in de veterinaire richtlijn 92/118/EEG. RobaLab verzorgt de benodigde microbiologische mestanalyses die hiervoor nodig zijn.

 

Mineralenconcentraat

Onder bepaalde voorwaarden mag de vloeibare mestfractie die vrijkomt na een proces van mestverwerking (ook wel ‘mineralenconcentraat’ genoemd) aangewend worden als kunstmestvervanger. Dit betekent dat de aangevoerde hoeveelheid fosfaat en stikstof in dit concentraat niet meegerekend hoeft te worden als zijnde dierlijke mest. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen dan betekent dit dat het concentraat per vracht moet worden geanalyseerd door middel van mestanalyses volgens de daarvoor geldende analysevoorschriften. RobaLab verzorgt deze mestanalyses.

Monster aanleveren

Monsteraanleveren


Lees meer
Monster laten ophalen

Monsterlaten ophalen


Lees meer
Monster laten nemen

Monsterlaten nemen


Lees meer

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Wij zijn op zoek naar collega's!

Lijkt het je leuk om bij Robalab te werken? Bekijk dan snel onze vacatures!

Bekijk onze vacatures